GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

A jelen dokumentum a www.protechholding.hu weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016./679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet.GDPR) és a 2011. évi CXII. tv (a továbbiakban: Infotv.) alapján.


A www.protechholding.hu oldalon a közzétett info@protechholdin.hu email címen Ön kapcsolatba tud velünk lépni. Az Ön által kezdeményezett kapcsolat és

az Ön által megadott adatok, információk a Rendelet. GDPR szerinti szabályozása az alábbiak szerint történik.


Adatkezelő

Az adatkezelő megnevezése: Pro-Tech Holding Kft.                                                                                               

Székhely: 1085 Budapest, József Körút 69.                                                                                                           

Levelezési cím: 1805 Budapest, József Körút 69.                                                                           

E-mail:               info@protechholding.hu                                                                                                                                  

Telefon: +36 70 / 340-0113                                                                                                                                   

Weboldal: www.protechholding.hu


Tárhelyszolgáltató

Név:  Dotroll Kft                                                                                                                                                                

Levelezési cím:  1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.                                                   

Email cím: support@dotroll.com


A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS


Mi az a cookie?


Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.


A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz-egy titkos, véletlenül generált számsort-amelyet az Ön eszköztáráról, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a pontja alapján az Ön hozzájárulása.


A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatá, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11


További adatkezelések:

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2) – (3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot,

milyen jogalapon, mikor továbbított az adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását a

törvény kizárja.


Az Adatkezelés során önt megillető jogok: Az Adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: -a hozzájárulás visszavonásának joga -személyes adatokhoz és az Adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való jog -hozzáférés helyesbítéséhez való jog -adatkezelés korlátozása, törléshez való jog -tiltakozáshoz való jog -hordozhatósághoz való jog


Amennyiben jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében

személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő

email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga: Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van és jogosult arra, hogy a kezelt személyes

adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa. -az adatkezelés céljai, -az Önről kezelt személyes adatok kategóriai, -információ azok címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, -a személyes

adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, -az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, -a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, -ha azadatokat nem öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érhető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.


A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatja el önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.


Adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: -Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartama vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra, -az adatkezelés jogellenes, de ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, -az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy -Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell,


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.


Törléshez-elfeledtetéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennál: -a személyes

adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte, -Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja, -Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, -A személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,


Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyesadatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket-ideértve technikai intézkedéseket annak érdekeben,

hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más Adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó, személyes adatokra mutató linkek vagy e-személyes adatok másolatának,

illetve másodpéldányának törlését.


A törlés nem alkalmazandó amennyiben az adatkezelés szükséges: -a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, -a személyes

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó Uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló

adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett

feladat végrehajtása céljából, -jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek

Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban,

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokoljak, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekeben történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


Hordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő XML, JSON vagy CSV formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez a technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.


Automatizált döntéshozatal:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag Automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságának és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és döntéssel szemben kifogást nyújtson be. A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: -Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, -meghozatalát az Adatkezelő alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely

az Ön jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, -vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul,

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés:

Az Infotv. rendezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az Adatvédelmi Nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018.

05. 25. napjával megszűnt.


Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekeben, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő

adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek amikor az Ön személyes adataival dolgoznak. Jogorvoslati lehetőségek: Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az Adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor védelmezett

jogellenes adatkezelés megszűntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben Polgári pert indíthat, Bíróság előtt.


Adatkezelési tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját es jogalapját nem érintő módon módosítsa.

A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:


-a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól,

-azon jogáról , hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés eseten kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását,

-hozzájáruláson alapuló adatkezelés eseten arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

-a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának jogáról, -arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy Ön köteles-e személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,

-az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás) ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.


Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.